Zpět na stránku

Aplikácia medzinárodných skúseností pri organizovaní kultúrnych podujatí | #12

Koordinátor projektu:

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

Partner projektu:

Spolek U človeka, Pražmo, Česká Republika

Trvanie projektu: 1.9.2020 - 31.10.2021

Termín a miesto štruktúrovaného kurzu: 16.6.-21.6.2021, Frýdek-Místek, ČR

broken image

Opis projektu:

Občianske Združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá sa od svojho vzniku v roku 2006 venuje oživovaniu a udržiavaniu tradičných ľudových remesiel a ich propagácií širokej verejnosti organizovaním medzinárodných stretnutí ľudových remeselníkov.

Tieto festivaly organizujeme vo viacerých mestách SR. Postupne si získali veľký záujem u remeselníkov a vysokú obľúbenosť u návštevníkov. Preto sme sa rozhodli v organizovaní podujatí pokračovať a zvyšovať ich umeleckú úroveň a internacionalizáciu.

Projekt Aplikácia medzinárodných skúseností pri organizovaní kultúrnych podujatí pomôže zvýšiť umeleckú úroveň a internacionalizáciu podujatí. Jednou z ciest je rozširovanie cezhraničnej spolupráce so združeniami, organizáciami a jednotlivcami z krajín, s ktorými máme spoločné hranice. Jednou z ciest je rozširovanie cezhraničnej spolupráce so združeniami, organizáciami a jednotlivcami z krajín, s ktorými máme spoločné hranice. Práve toto je nosná téma projektu.

broken image

Hlavné ciele projektu:

1/ Rozšírenie cezhraničnej spolupráce so združeniami a organizáciami z krajín – Česká republika, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko

2/ Zvýšenie počtu týchto organizácií na našich festivaloch

3/ Zlepšenie spolupráce s mestskými úradmi a kultúrnymi zariadeniami pri organizovaní a propagovaní podujatí

4/ Zvýšenie odbornosti a kompetencií účastníkov projektu.

broken image

K splneniu týchto cieľov sme venovali veľkú pozornosť už pri tvorbe projektu. V tom čase sme vybrali a aktívne spolupracovali s hostiteľskou organizáciou spolek „U člověka“ z Českej republiky.

K účasti na štruktúrovanom kurze na Morave sme vybrali 16 účastníkov, ktorí spĺňali všetky kritéria výberu: dlhodobá aktívna činnosť v združení, záujem o zvyšovanie odborností a kompetencií, pôsobenie v blízkosti uvedených krajín, ovládanie jazyka krajiny.

Štruktúrovaný kurz sa je plánovaný v spolupráci s hostiteľskou organizáciou tak, aby boli vykryté všetky stanovené úlohy na dosiahnutie cieľov projektu. 

Po absolvovaní štruktúrovaného kurzu sa účastníci budú venovať cezhraničnej spolupráci s krajinami a mestami v regióne ich pôsobnosti. Účastníci projektu sa budú aktívne zapájať do organizovania festivalov v mestách Štrbské Pleso, Skalica, Senec a hrad Červený Kameň.

Výsledky projektu budú dlhodobým prínosom pre naše združenie v oblasti propagácie ľudových remesiel a internacionalizácie organizovaných festivalov.

broken image