Zpět na stránku

Vyhľadávanie a prezentácia regionálneho ľudového odevu v rámci sprievodných kultúrnych programov | #13

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

Partneri:

Šance pro Šanci, Český Těšín, Česká Republica

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Opis projektu:

Projekt Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva poukazuje na kultúrne dedičstvo a spoločnú históriu národov Európy. Vychádza pritom z veľkého bohatstva a rozmanitosti našich kultúrnych tradícií s dôrazom na ľudový odev.

Hlavné ciele projektu:

1/ Zvýšenie úrovne sprievodných kultúrnych programov prezentáciou ľudovéhoodevu, prostredníctvom nositeľov ľudových tradícií - zberateľov ľudových odevov, spolkov a dedinských folklórnych skupín.

2/ Vyhľadávanie a spolupráca s nositeľmi ľudových tradícií - zberateľmiľudových odevov, spolkami a dedinskými folklórnymi skupinami vo vybraných regiónoch SR a hraničných oblastiach susediacich krajín.

Projektové aktivity:

- štruktúrovaný kurz pre 26 zamestnancov oz TĽUR v mesiaci september2022 v Českom Těšíne

- osobné stretnutia zamestnancov a pracovné návštevy u zberateľov ľudových odevov, združení a skupín v pridelenom regióne

- konzultácie s odborníkmi - etnografmi a pracovníkmi múzeí ohľadom dodržiavania regionálnej čistoty ľudového odevu

- spolupráca so zodpovednými pracovníkmi mestských úradov a kultúrnychzariadení v mestách organizovania podujatí

Dátum začatia projektu: 1.9.2022

Dátum ukončenia projektu: 31.8.2023