Zpět na stránku

Craft for Better Future | #2

broken image

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Partner: 

Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko / www.s.cuforum.pl

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Projekt Craft for Better Future je zameraný na praktickú a odbornú prípravu vybraných účastníkov v oblasti ľudových remesiel. Zámerom projektu je nielen zlepšenie kompetencií a zručností účastníkov v oblasti ľudovej remeselnej výroby, ale aj možnosť spolupráce týchto účastníkov na podujatiach Ľudové umelecké remeslá.

Očakávaným výsledkom projektu bude aj propagácia slovenských ľudových remesiel v zahraničí, pomoc ľudovým remeselníkom pri uplatnení sa na európskom trhu práce a zdieľanie skúseností a kontaktov občianskemu združeniu s partnerskými organizáciami a účastníkmi.

Štrukturovaného kurzu sa zúčastnilo 12 účastníkov združenia, ktorí dlhodobo spolupracujú so združením TĽUR a organizačne sa podieľajú na podujatiach a aktivitách združenia. Združenie TĽUR každoročne zvyšuje počet podujatí organizovaných na Slovensku, čo by nebolo možné bez schopných spolupracovníkov. Aj účasť učiacich sa na štrukturovaných kurzoch zabezpečí zvyšovanie odbornej úrovne spolupracovníkov a zvýši tak kvalitu a počet organizovaných podujatí. Zlepší sa zároven kvalifikácia a odbornosť lektorov a spolupracovníkov, čo bude mať kladný dopad na fungovanie inštitúcie.

broken image