Zpět na stránku

Excelentní lektori vzdelávania dospelých | #4

Ako základ a jadro kvalitnej inštitúcie

broken image

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Partner: Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko / www.s.cuforum.pl

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Základnými cieľmi projektu sú:

Náš projekt sme sa rozhodli pomenovať Excelentní lektori vzdelávania dospelých – základ a jadro kvalitnej inštitúcie. Tento názov odzrkadľuje realitu našej inštitúcie. Cieľom nášho projektu bolo ponúknuť lektorom možnosť vycestovať do zahraničia na ďalšie vzdelávanie. Obsahom vzdelávania bolo zdokonaliť sa v ľudových remeslách, priniesť nové poznatky a nový "vietor" do vzdelávacích aktivít našej inštitúcie, oboznámiť sa s inovatívnymi metódami neformálneho vzdelávania a získať medzinárodné kontakty pre inštitúciu. Nové podnetné návrhy budú začlenené do Európskeho plánu rozvoja inštitúcie. To môže pomôcť zvýšiť kvalitu neformálneho vzdelávacieho procesu, upevniť postavenie inštitúcie v regióne a pomôcť inštitúcii v jej ďalšom dlhodobom rozvoji.

Projekt pod názvom Excelentní lektori vzdelávania dospelých – základ a jadro kvalitnej inštitúcie bol zameraný na zvýšenie odbornosti a kompetencii vybraných pracovníkov – lektorov Občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá formou účasti na štrukturovanom kurze a následných ďalších aktivitách. Projekt zvýšil úroveň jednej z hlavných aktivít nášho združenia – propagáciu ľudových umeleckých remesiel organizovaním medzinárodných stretnutí ľudových umeleckých remeselníkov a realizáciou tvorivých dielní pre širokú verejnosť.

Iniciatíva "Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta" v našej praxi znamená, že sa budeme zameriavať na rozvoj všestrannosti lektora. Len komplexne rozvinutá osobnosť dokáže reflektovať na zmeny v pracovnom prostredí, čo znamená ich flexibilitu na trhu práce.

Rozvoj internacionalizácie našej inštitúcie dosiahneme práve rozvojom manažérskych a metodických kompetencií, ktoré našu inštitúciu posúvajú stále vpred – ako vzor modernej európskej inštitúcie. Účasťou lektorov na mobilitách sme nadviazali nové vzťahy, ktoré budú v budúcnosti premietnuté do ďalších zaujímavých medzinárodných projektov.

Počas štrnásť dní sa sedem lektorov a členov oz zúčastnilo na štrukturovanom kurze v keramickej dielni v meste Gliwice v Poľsku. Podľa odsúhlaseného programu mobilít sa účastníci aktívne zúčastnili na kurze s týmto programom:

Teoretická príprava:

 • Oboznámenie sa s prijímajúcou organizáciou a zamestnancami – lektormi       
 • Prehliadka dielní, pracovných priestorov a galérie združenia
 • Oboznámenie sa so základným vybavením dielní, prídavných zariadení, materiálov a pomôcok
 • Prednáška o keramických hmotách a spôsobe ich použitia podľa potreby
 • Prednáška o druhoch glazúr a ich použití
 • Teória: ručná výroba keramiky, modelovanie z hrudy, točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z formy, modelovanie z plátov
 • Dekorovanie keramiky (nalepovanie, otláčanie, tvarovanie, perforácia, rytie a pod.)
 • Glazovanie keramiky     
 • Spôsob glazovania keramiky podľa japonskej techniky RAKU
 • Prezentácia videí (autor Zbigniew Kwolek a Aleksandra Kwolek)

Praktická časť:

 • Modelovanie z hrudy
 • Modelovanie z formy
 • Modelovanie z plátov
 • Figurálna tvorba
 • Točenie na hrnčiarskom kruhu
 • Glazovanie
 • Vypaľovanie
 • Zdobenie a dekorovanie keramiky
 • Výroba keramiky RAKU
broken image
broken image
broken image