broken image

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Partneri:

Centrum sociálnych služeb Český Těšín, CZ

Dom Pomocy Spolecznej im. Wladyslawa Godynia Krakow, PL

Éltes Mátyas Nevelési-Oktatási Kozpont Mossonmagyarovár, HU

Projekt je podporený:

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Projekt začal v roku 2013 a bol podporený Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v podprograme GRUNDTVIG s názvom INTEGRA.

Projekt je zameraný na výučbu ľudových remesiel u zdravotne postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. Na tomto projekte aktívne spolupracujeme s domovom sociálnych služieb Zelený dom v Skalici.

V roku 2013 sa uskutočnilo stretnutie mobilít vo všetkých partnerských mestách: v Českom Těšíne, Mossonmagyarovare, Skalici a v Krakowe. Príležitosť využili nielen užívatelia domovov ale aj ich ergoterapeuti, ktorí mali možnosť naučiť sa nové technologické postupy pri výrobe nových výrobkov a tie potom aplikovali vo svojich domovských organizáciách.

broken image