• Partneri

  Organizácie, s ktorými sme sa rozhodli spolupracovať, preukázali prístup zameraný na komunitu, vynikajúce finančné výkazníctvo

  ako aj záujem o ľudové tradície a umelecké remeslá.

 • Pre rozvoj remesla a tradícií spolupracujeme s občianskymi združeniami, nadväzujeme medzinárodné partnerstvá a zapájame do našej činnosti aj domovy sociálnych služieb.

 • broken image

  Živena

  Živena je spolok so 148-ročnou tradíciou. 12 miestnych odborov na Slovensku združuje Ústredie Živeny v Bratislave. Miestny odbor Živena v Žiline oživil svoju činnosť v roku 1995. Hlavnou ideou bolo povznášať ženy po stránke materiálnej, duševnej a duchovnej.

   

  V zmysle stanov i tradície Živeny program miestny odbor zahŕňa činnosť kultúrnu, osvetovo-vzdelávaciu a charitatívnu. Žilinské Živeniarky si zvolili návrat k národným koreňom a to hlavne zachovávanie a rozvíjanie ľudového umenia.

   

  V centre zostane tradičná umelecká výroba a popri nej sa členky venujú aj novým technikám. Svoju zručnosť odovzdávajú formou predvádzania svojich zručností v školách, na predvádzacích remeselných podujatiach v regióne i mimo neho. Členky MO Živena v prípade záujmu poriadajú kurzy ručných prác, najmä pre mladé záujemkyne. Novou aktivitou sú aj stretnutia Živeniarok s rodinami, kde deti, či vnúčatá sa môžu v sprievode svojich rodičov, či starých rodičov zaúčať do ručných techník. Medzi najčastejšie ručné práce sú drôtovanie, zdobenie medovníčkov, výroba šúpoliek, šitých hračiek, háčkovanie, výroba suvenírov zo slaného cesta, vyšívanie s korálkami, servítkovú techniku a pod.


  Hlavná prezentácia vlastných výrobkov je na výstavách pred Veľkou Nocou a Vianocami, organizovaných pre verejnosť. Okrem toho sú súčasťou mnohých iných výstav a remeselných podujatí.

  broken image

  Zelený dom v Skalici

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici – Zelený dom je nízkokapacitným zariadením s denným, týždenným a celoročným pobytom pre 30 klientov s mentálnych a kombinovaným postihnutím. Komplexná odborná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom pedagógov, zdravotných sestier, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a inými externými spolupracovníkmi podľa individuálnych potrieb klientov. Vzhľadom na vek klientov sa v poslednom období dostáva do popredia pracovná terapia. Metódy a formy práce sú prispôsobené charakteru postihnutia klientov, ich veku, potrebám a záujmom. Klienti pracujú s rôznymi technikami - maľba na textil, hodváb, sklo, práca s drevom, kožou, servítkovou technikou, prírodninami, vyrábaním bižutérie, keramiky, tkanie, používanie fimo hmoty,koráliek a pod.

   

  Tieto aktivity sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, ktorým zamestnanci prispievajú k plnohodnotnému životu klientov. Každá činnosť, v ktorej môžu byť úspešní, sa stáva východiskom rozvoja mnohých ďalších schopností, upevňuje ich vôľové vlastnosti, posiľňuje sebavedomie, rozširuje schopnosť komunikácie a pripravuje ich ku skutočnej integrácii.

   

  V osobe riaditeľky Mgr. Beáty Minďašovej sme našli veľmi dobrú spolupracovníčku a odborníčku na problematiku zdravotne postihnutých osôb.

  broken image

  Konfuciov inštitút v Bratislave

  Naše združenie sa podieľa aj na spolupráci so zahraničnými remeselníkmi z Číny. Jedným z hlavných partnerov je aj Konfuciov inštitút v Bratislave.

   

  Spolupráca sa začala s pánom Ding Shude, ktorý pracoval ako profesor na inštitúte. Pán Ding nám pomohol vytvoriť partnerstvo aj s čínskymi zástupcami a zároveň sa osobne zúčastnil v rokoch 2011 a 2012 na podujatí Tradičné umelecké remeslá v Piešťanoch. Odvtedy naša spolupráca pokračuje a čínski zástupci sa kazdoročne zúčastňujú na našich podujatiach.

   

  Na jeseň v roku 2011 predseda nášho združenia, pán Miloš Kunkel, navštívil čínske mestá Peking a Tianjin, kde sa stretol s významnými čínskymi remeselníkmi. Veríme, že je to len začiatok dlhoročného partnerstva.

  broken image

  Občianske združenie Quadrifolia

  So spoluprácou s DSS skalica je úzko spojená aj spolupráca s obč. združením Quadrifolia, s ktorým TĽUR spolupracovali aj na projektoch, na ktorých sa zúčastnili zdravotne postihnutí ľudia.

   

  Združenie existuje od augusta 2011 a jeho hlavným cieľom je zvýšenie šancí pre plnohodnotný život pre ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením. Vzájomná spolupráca je zameraná na vytváranie podmienok pre dôstojný život a zblíženie týchto znevýhodnených skupín obyvateľstva s bežnou populáciou.