• Naša práca

  Spolupracujeme so slovenskou akademickou asociáciou (SAAIC),

  ktorá nás od roku 2010 podporila vo viacerých projektoch vypracovaných

  v programe GRUNDTVIG a ERASMUS+.

  Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva | #11

  Viac info o aktivitách na projekte v sekcii Projekty

 • broken image
  broken image

  Projekty v podprograme GRUNDTVIG a ERASMUS+ boli a sú zamerané na udržiavanie ľudových tradícii, výučbu ľudových remesiel zdravotne postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. Na týchto projektoch sa občianske združenie TĽUR aktívne podielalo na spolupráci s domovmi sociálnych služieb, napr. DSS Zelený dom v Skalici. Bol to Workshop „Nauč sa remeslo“ vo Vysokých Tatrách, kurzy pre jednotlivcov, dvojročný projekt INTEGRA, kde sú našimi partnermi aj domovy sociálnych služieb z Česka, Poľska a Maďarska.
   
  V programe Erasmus+ vznikli projekty Ľudové remeslá - šanca pre každého, Šanca pre minority, Excelentní lektori vzdelávania dospelých - Základ a jadro kvalitnej inštitúcie, Craft for Better Future, Kreatívny ergoterapeut - ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb, Follow the Story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education.

 • Ľudové umelecké remeslá 2020

  Fotky z predošlých podujatí
  Skalica: 11.7.2020

  Skalica: 11.7.2020

  Štrbské Pleso: 18-19.7.2020

  Štrbské Pleso: 18-19.7.2020

  Senec: 8-9.8.2020

  Senec: 8-9.8.2020

   Topoľčany: 15.8.2020

  Topoľčany: 15.8.2020

  Hrad Červený Kameň: 22-23.8.2020

  Hrad Červený Kameň: 22-23.8.2020

 • Zmluvy o projektoch

  Zmluvy v spolupráci so slovenskou akademickou asociáciou (SAAIC), Grundtvig a Erasmus+
  broken image
 • Naše aktivity nás priviedli k spolupráci so slovenskou akademickou asociáciou, ktorá nás od roku 2010 podporila vo viacerých projektoch vypracovaných v programe GRUNDTVIG a ERASMUS+.

  broken image
  broken image

  Projekty v podprograme GRUNDTVIG a ERASMUS+ boli a sú zamerané na udržiavanie ľudových tradícii, výučbu ľudových remesiel zdravotne postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. Na týchto projektoch sa občianske združenie TĽUR aktívne podielalo na spolupráci s domovmi sociálnych služieb, napr. DSS Zelený dom v Skalici. Bol to Workshop „Nauč sa remeslo“ vo Vysokých Tatrách, kurzy pre jednotlivcov, dvojročný projekt INTEGRA, kde sú našimi partnermi aj domovy sociálnych služieb z Česka, Poľska a Maďarska.

   

  V programe Erasmus+ vznikli projekty Ľudové remeslá - šanca pre každého, Šanca pre minority, Excelentní lektori vzdelávania dospelých - Základ a jadro kvalitnej inštitúcie, Craft for Better Future, Kreatívny ergoterapeut - ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb, Follow the Story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education.

  Projekt: Follow the story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education (APSTELL)

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Addenda Foundation, Krakow, Poľsko

   

  Partneri:

  Rural Partnership Selija, Akniste, Lotyšsko

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Projekt je podporený:

  Foundation for Education of the Education System (FRSE), Warzsava, Poľsko

   

  Dátum začatia projektu: október 2017

  Dátum ukončenia projektu: marec 2019

   

  Cieľom projektu Apstell je zaviesť aplikované rozprávanie ako účinnú stratégiu, ktorá povzbudzuje nízkokvalifikovaných dospelých ľudí z vidieckych regiónov k rozvoju ich gramotnosti a digitálnych zručností a zvýšiť ich záujem o neformálne vzdelávanie.

  Projekt: Craft for Better Future

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Partner: 

  Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko / www.s.cuforum.pl

   

  Projekt je podporený: 🇪🇺

  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  Projekt Craft for Better Future je zameraný na praktickú a odbornú prípravu vybraných účastníkov v oblasti ľudových remesiel. Zámerom projektu je nielen zlepšenie kompetencií a zručností účastníkov v oblasti ľudovej remeselnej výroby, ale aj možnosť spolupráce týchto účastníkov na podujatiach Ľudové umelecké remeslá.

   

  Očakávaným výsledkom projektu bude aj propagácia slovenských ľudových remesiel v zahraničí, pomoc ľudovým remeselníkom pri uplatnení sa na európskom trhu práce a zdieľanie skúseností a kontaktov občianskemu združeniu s partnerskými organizáciami a účastníkmi.

   

  Štrukturovaného kurzu sa zúčastnilo 12 účastníkov združenia, ktorí dlhodobo spolupracujú so združením TĽUR a organizačne sa podieľajú na podujatiach a aktivitách združenia. Združenie TĽUR každoročne zvyšuje počet podujatí organizovaných na Slovensku, čo by nebolo možné bez schopných spolupracovníkov. Aj účasť učiacich sa na štrukturovaných kurzoch zabezpečí zvyšovanie odbornej úrovne spolupracovníkov a zvýši tak kvalitu a počet organizovaných podujatí. Zlepší sa zároven kvalifikácia a odbornosť lektorov a spolupracovníkov, čo bude mať kladný dopad na fungovanie inštitúcie.

  broken image

  Projekt: Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Partneri: 

  Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, Česká Republika

  Éltes EGYMI, Mosonmagyárovár, Maďarsko

  Club Kreatornica, Kovačica, Srbsko

  Miejsi Dom Spokojnej Starosci, Ustroň, Poľsko

   

  Projekt je podporený: 🇪🇺

  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  Dátum začatia projektu: september 2017

  Dátum ukončenia projektu: apríl 2019

   

  Hlavnými témami projektu Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb sú zvýšenie odbornosti a kreatívnosti ergoterapeutov v DSS, začleňovanie seniorov a zdravotne postihnutých do kultúrneho a spoločenského života majoritného spoločenstva a zapojenie organizácií, ktoré pracujú so znevýhodnenými osobami.

   

  Z toho vyplýva, že cieľovými skupinami sú ergoterapeut, odborný a ostatný personál DSS, klienti-seniori a zdravotne postihnutí ľudia, príbuzní klientov, ako aj odborná a široká verejnosť.

  broken image

  Projekt: Excelentní lektori vzdelávania dospelých -

  základ a jadro kvalitnej inštitúcie

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Partner: Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko / www.s.cuforum.pl

   

  Projekt je podporený: 🇪🇺

  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  Základnými cieľmi projektu sú:

  Náš projekt sme sa rozhodli pomenovať Excelentní lektori vzdelávania dospelých – základ a jadro kvalitnej inštitúcie. Tento názov odzrkadľuje realitu našej inštitúcie. Cieľom nášho projektu bolo ponúknuť lektorom možnosť vycestovať do zahraničia na ďalšie vzdelávanie. Obsahom vzdelávania bolo zdokonaliť sa v ľudových remeslách, priniesť nové poznatky a nový "vietor" do vzdelávacích aktivít našej inštitúcie, oboznámiť sa s inovatívnymi metódami neformálneho vzdelávania a získať medzinárodné kontakty pre inštitúciu. Nové podnetné návrhy budú začlenené do Európskeho plánu rozvoja inštitúcie. To môže pomôcť zvýšiť kvalitu neformálneho vzdelávacieho procesu, upevniť postavenie inštitúcie v regióne a pomôcť inštitúcii v jej ďalšom dlhodobom rozvoji.

   

  Projekt pod názvom Excelentní lektori vzdelávania dospelých – základ a jadro kvalitnej inštitúcie bol zameraný na zvýšenie odbornosti a kompetencii vybraných pracovníkov – lektorov Občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá formou účasti na štrukturovanom kurze a následných ďalších aktivitách. Projekt zvýšil úroveň jednej z hlavných aktivít nášho združenia – propagáciu ľudových umeleckých remesiel organizovaním medzinárodných stretnutí ľudových umeleckých remeselníkov a realizáciou tvorivých dielní pre širokú verejnosť.

   

  Iniciatíva "Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta" v našej praxi znamená, že sa budeme zameriavať na rozvoj všestrannosti lektora. Len komplexne rozvinutá osobnosť dokáže reflektovať na zmeny v pracovnom prostredí, čo znamená ich flexibilitu na trhu práce.

   

  Rozvoj internacionalizácie našej inštitúcie dosiahneme práve rozvojom manažérskych a metodických kompetencií, ktoré našu inštitúciu posúvajú stále vpred – ako vzor modernej európskej inštitúcie. Účasťou lektorov na mobilitách sme nadviazali nové vzťahy, ktoré budú v budúcnosti premietnuté do ďalších zaujímavých medzinárodných projektov.

   

  Počas štrnásť dní sa sedem lektorov a členov oz zúčastnilo na štrukturovanom kurze v keramickej dielni v meste Gliwice v Poľsku. Podľa odsúhlaseného programu mobilít sa účastníci aktívne zúčastnili na kurze s týmto programom:

   

  Teoretická príprava:

  • Oboznámenie sa s prijímajúcou organizáciou a zamestnancami – lektormi       
  • Prehliadka dielní, pracovných priestorov a galérie združenia
  • Oboznámenie sa so základným vybavením dielní, prídavných zariadení, materiálov a pomôcok
  • Prednáška o keramických hmotách a spôsobe ich použitia podľa potreby
  • Prednáška o druhoch glazúr a ich použití
  • Teória: ručná výroba keramiky, modelovanie z hrudy, točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z formy, modelovanie z plátov
  • Dekorovanie keramiky (nalepovanie, otláčanie, tvarovanie, perforácia, rytie a pod.)
  • Glazovanie keramiky     
  • Spôsob glazovania keramiky podľa japonskej techniky RAKU
  • Prezentácia videí (autor Zbigniew Kwolek a Aleksandra Kwolek)

  Praktická časť:

  • Modelovanie z hrudy
  • Modelovanie z formy
  • Modelovanie z plátov
  • Figurálna tvorba
  • Točenie na hrnčiarskom kruhu
  • Glazovanie
  • Vypaľovanie
  • Zdobenie a dekorovanie keramiky
  • Výroba keramiky RAKU
  broken image

  Projekt: Ľudové remeslo – šanca pre každého

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Partneri: 

  Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, Česká republika

  Éltes EGYMI, Maďarsko

  Klub Kreatornica, Srbsko

  Rokodelske Center Ribnica, Slovinsko

  Miejski Dom Spokojnej Starosci, Ustroň, Poľsko

   

  Projekt je podporený: 🇪🇺

  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  Základnými cieľmi projektu sú:

  • získanie sebadôvery a dobrej nálady seniorov a zdravotne postihnutých ľudí
  • zvyšovanie odborného vzdelávania riadiacich pracovníkov a ergoterapeutov v domovoch sociálnych služieb
  • zvládnutie ľudových remesiel a získanie remeselnej zručnosti nízko kvalifikovaných a ľudí, ktorí prišli o zamestnanie na takú úroveň, že sa môžu rekvalifikovať a znova zaradiť do pracovného procesu
  • propagácia ľudových remesiel pre širokú verejnosť – organizovaním festivalov ľudových remesiel

  Za týmto účelom bolo vytvorené projektové partnerstvo šiestich partnerov z krajín EU (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko a Srbsko). Sú to organizácie a inštitúcie, ktoré sa dlhodobo zaoberajú prácou s občanmi, ktorí tvoria cieľové skupiny projektu.

   

  V priebehu dvoch rokov sa uskutočňujú projektové stretnutie účastníkov projektu v každej partnerskej organizácii a v každej organizácii sú vykonávané lokálne aktivity súvisiace s projektovými cieľmi.

  Projekt: Šanca pre každého

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Partner: 

  Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko

   

  Projekt je podporený: 🇪🇺

  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  Projekt Šanca pre minority je zameraný na zvýšenie odbornosti a kompetencií vybraných pracovníkov a lektorov OZ TĽUR formou účasti na štrukturovanom kurze a následne na ich aktívnu prácu s minoritnými skupinami spoločnosti pri výučbe ľudových remesiel. Zároveň projekt zvýši úroveň jednej z hlavných aktivít nášho združenia – starostlivosť o minoritné skupiny občanov.

   

  Koordinátorom projektu je OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá a partnerom je Stowarzyszenie Forum Ceramików z poľského mesta Gliwice. Počas dvoch turnusov prebiehali dvojtýždňové semináre a tvorivé dielne v priestoroch Stowarzyszenia. 14 účastníkov zo Slovenska dostalo príležitosť zúčastniť sa na tomto projekte. Svoje vedomosti a skúsenosti využijú v ďalšej práci ako spolupracovníci združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá.

  Projekt: INTEGRA

  broken image

  Organizácia projektu:

  Koordinátor projektu:

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

   

  Partneri:

  Centrum sociálnych služeb Český Těšín, CZ

  Dom Pomocy Spolecznej im. Wladyslawa Godynia Krakow, PL

  Éltes Mátyas Nevelési-Oktatási Kozpont Mossonmagyarovár, HU

   

  Projekt je podporený:

  Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  Projekt začal v roku 2013 a bol podporený Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v podprograme GRUNDTVIG s názvom INTEGRA.

   

  Projekt je zameraný na výučbu ľudových remesiel u zdravotne postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. Na tomto projekte aktívne spolupracujeme s domovom sociálnych služieb Zelený dom v Skalici.

   

  V roku 2013 sa uskutočnilo stretnutie mobilít vo všetkých partnerských mestách: v Českom Těšíne, Mossonmagyarovare, Skalici a v Krakowe. Príležitosť využili nielen užívatelia domovov ale aj ich ergoterapeuti, ktorí mali možnosť naučiť sa nové technologické postupy pri výrobe nových výrobkov a tie potom aplikovali vo svojich domovských organizáciách.

  broken image

  Projekt: LLP Grundtvig –

  Lifelong Learning Programme

  broken image

  Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

  Od roku 2009 združenie spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu – Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania. Národná agentúra nás podporila v dvoch projektoch pod názvom „Návštevy a výmeny.“

  V roku 2010 sme uspeli v projekte „Workshop – Tvorivé dielne“ a

  v roku 2012 nám bol schválený projekt „Učiace sa partnerstvá“.

   

  Workshop: Nauč sa remeslo sa uskutočnil v dňoch 27.6.-6.7.2011 v obci Gerlachov, vo Vysokých Tatrách. Skladbu dvadsiatich účastníkov tvorili účastníci z Poľska, Rakúska, Maďarska a Česka. Témou workshopu bolo základné zvládnutie ľudových remesiel - keramiky, zdobenia kraslíc a servítkovej techniky.

   

  Šesť lektorov – keramikárov vyučovalo základy keramiky: točenie na kruhu, figurálnu tvorbu, glazovanie a maľovanie keramiky počas prvých piatich dní. V nasledujúcich piatich dňoch bola výučba servítkovej techniky, zdobenie kraslíc a výučba hry na ľudových hudobných nástrojov. Účastníkmi boli dospelí učiaci sa, seniori a zdravotne postihnutí ľudia. V priebehu workshopu všetci zvládli techniky ľudových remesiel. Vo voľnom čase sa uskutočňovali fakultatívne výlety na Štrbské Pleso a folklórny festival do Východnej. Vynikajúca poloha penziónu dala možnosti individuálnym výletom a vychádzkam do okolia a návštevám obľúbených lokalít. Zahraniční účastníci spoznali nielen slovenské remeslá a folklór, ale aj prírodu a lokality Vysokých Tatier. Účasť na tomto workshope bude všetkým účastníkom pripomínať veľa vlastnoručne urobených keramických výrobkov, obrázkov, kraslíc a iných dekoratívnych výrobkov.

   

  Workshop: Nauč sa remeslo bol financovaný Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v podprograme Grundtvig, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia osôb zapojených do vzdelávania dospelých.

   

  Pre doplnenie o úspešných projektoch Programu celoživotného vzdelávania si môžete stiahnuť túto brožúrku, článok o workshope Nauč sa remeslo sa nachádza na strane 49.

  broken image